christinne.punt.nl
MAGIE IN EEN NOTENDOP
Als christen weet je dat magie bestaat. Het is geen verzinsel en het komt jammer genoeg niet alleen voor in sprookjes en in de fantasie van de mens.
Voorspellen en in contact met de doden komen kunnen mensen ook als ze met magie bezighouden.
Het is NIET goed om op die manier de toekomst te weten te komen, of met een overleden persoon te communiceren. Het is puur satanisch, en satan krijgt zo de macht over je. Je moet het in Gods handen leggen en niet via wichelarij, waarzeggen of doden oproepen.
God is daar heel duidelijk in in Zijn woord. Hij heeft ons opgelegd om daar niet mee in aanraking te komen. Het leidt naar een doodsspoor, het dodenrijk van satan, en daar is alleen geween, tandengeknars en pure angst! Je hebt dorst, maar er is geen water. Je wilt eruit, maar er is geen hoop.
God laat ons weten dat niemand ooit door toekomstvoorspellingen gelukkig is geworden. Nee, eerder zijn daaruit veel zelfmoorden gekomen, omdat men niet met de toekomstvoorspelling kon verzoenen. Zie maar als naar de klassieke mythologie, waarin orakels vaak tot (zelf)moord leidde. Het lijkt je alle macht en wijsheid van de wereld te geven, maar je belandt uiteindelijk in een zwart gat als je sterft. Zo zwart als de nacht. Een duisternis waar je niet meer uitkomt. Geloof je het niet? Bedenk dan of je gelooft dat het er niet is. Geheel zeker dat het niet is zoals de bijbel ons zegt... Weet je dat zeker, vast niet. Niets is er wat je absolute zekerheid geeft. Waag je toch de kans om bij satan te komen? Wees niet dwaas!
 
Helaas zijn er veel mensen die in magie hun heil vinden. Zij zullen dit schrijfels absoluut als niet waar bestempelen. Magie is mooi. Magie brengt je verder in het leven. Magie, daar zou iedereen aan moeten doen... Jaja satan belooft ze een hoop moois. Zogenaamd geluk, liefde, inzicht, warmte en levensenergie. Dat kan toch niet verkeerd zijn?
Toch wel, 't lijkt niet zo en dus zijn er vast veel mensen die aan magie doen het niet met mijn artikel eens zijn. Weet, dat ik dit niet vind. Het gaat niet om mij en wat ik denk. Ik heb dit niet van mezelf. Zo wijs ben ik niet. Ik heb het van God. God waarschuwt ons dat satan ons in zijn macht heeft als we aan magie doen. God vertelt ons dat we uiteindelijk, wat betekent niet meteen, bedrogen uitkomen! Lees de bijbel er op na. Waag een poging en bid God om wijsheid. Hij zal je in je leven niet meer loslaten. Gegarandeerd hoor je van Hem als je je tot Hem wendt.
 
Lees hieronder meer over de oorsprong van magie. Het lijkt allemaal lief en aardig, maar God zegt dat het heel gevaarlijk is en dat satan je leven zal bepalen.
Magie is niet van God, dus van het rijk der duisternis!
  
Magie is een Grieks woord dat volgens Wolters Grieks-Nederlands woordenboek  'de geleerdheid der Perzische Magi' of 'het bedrog der Magi' betekent. Het woord is voor het eerst gebruikt in de vierde eeuw voor Christus. Het woord zou afkomstig zijn van de Chaldeese stam Mag. Oude Perzische priesters werden ook Magi/Magiërs genoemd.
Magie is al zo oud. Het is een heidense godsdienst, en het bestaat al net zo lang als dat satan is gevallen uit Gods hemelrijk. Een mooie fantasie heeft hij wel...
Een magiër is iemand die magie gebruikt. Het gaat dus over iemand die beschikt over bovennatuurlijke krachten en deze ook kan beheersen. Magiërs worden soms ook tovenaars genoemd, maar er blijkt een lichte nuance te zijn. De naam magiër is afkomstig van Magi (< Chaldees Mag), de naam die de Grieken gaven aan de Oude Perzische priesters.
 
Echter Magiërs creëren zaken met hun magie, terwijl tovenaars ook zaken kunnen doen verdwijnen. Magiërs geloven in de kracht van hun magie, terwijl tovenaars zich bezighouden met toverspreuken en dergelijk. Hoewel magiërs ook toverspreuken gebruiken, vertrouwen ze meer op hun magië. Magiërs en tovenaars verhouden zich dus tegenover elkaar als priesters tegen filosofen.
Beiden houden zich met hetzelfde bezig, maar de ene op basis van een geloof, de andere op basis van een systeem.
Een Magiër tracht het metafysische om te zetten naar het fysische. Hij doet dit door woorden en rituelen. Het geloof in het metafysische is echter belangrijker dan deze woorden of rituelen. Tovenaars springen veel berekender om met hun toverkracht. Er is dus wel een wezenlijk verschil.
 
 
afbeelding van de moderne magie, zie middenin een pentagram
 
Met Hekserij wordt een aantal zaken bedoeld die een heks beoefent.
Het begrip hekserij werd in de geschiedenis gebruikt om vermeend bovennatuurlijke zaken toe te schrijven aan krachten van een individu, een heks of tovenaar.
Overal ter wereld vonden (en vinden soms nog) heksenjachten plaats.
Veelal meent de lokale bevolking dat iemand (een heks) verantwoordelijk zou zijn voor ongevallen of natuurrampen.
Winstbejag en afgunst kunnen evenzeer een motief zijn om mensen als heks te stigmatiseren. Ook in de Nederlanden zijn in het verleden van hekserij verdachte mensen omgebracht, hoewel deze heksenjacht in vergelijking met andere landen relatief vroeg stopte (eind 16e eeuw).
Sinds ongeveer 1950 ontstaat er ook een moderne vorm van hekserij die wicca heet. Aanhangers van de wicca doen een beroep op de tradities van heksen. Hekserij wordt door hen wel met de term wiccastudies aangeduid. Hedendaagse wiccaheksen beoefenen in het algemeen als speculatief aangeduide bezigheden, zoals witte magie, waarzeggerij, tarots, handlezen en pendelen. 
 
Occultisme is een verzamelbegrip van verschillende praktijken en rituëlen die zijn gebaseerd op esoterische kennis, gericht op de werking en beïnvloeding van transcendente (buitenzinnelijke, bovennatuurlijke) krachten.
Het woord occultisme komt van het Latijn occultus, dat verborgen betekent. H
oewel occulte kennis in oude tijden inderdaad verborgen (geheim) werd gehouden, heeft deze verborgenheid tegenwoordig vooral betrekking op de diepe geestelijke werkelijkheid die niet kan worden begrepen met het materialistisch ingestelde verstandelijke denken, dat ten grondslag ligt aan de moderne natuurwetenschappen.
Het woord occultisme wordt vaak in een bredere context gebruikt. In de theosofie en antroposofie wordt onder occultisme de esoterische wijsbegeerte verstaan. In het dagelijks spraakgebruik wordt occultisme ook wel als synoniem van esoterie gebruikt.
 
Zwarte magie is de tak van magie die gebruik maakt van kwade krachten of voor negatieve doeleinden gebruikt wordt. Zwarte magie wordt gewoonlijk gebruikt om te doden, verwonden of vernielen, maar wordt daarnaast ook gebruikt uit persoonlijk winstbejag. Mensen die zwarte magie bedrijven worden gewoonlijk heksen genoemd.

Er bestaan grote meningsverschillen over het verschil tussen zwarte magie en witte magie en er zijn verschillende theorieën die de twee takken vergelijken en uitlichten ontstaan:

  • Geheel gelijk: Er bestaat geen verschil tussen witte magie en zwarte magie, alle magie is inherent slecht of zondig en dus te classificeren als zwarte magie. Vele religies zijn deze mening toegedaan, waaronder de meeste christelijke, islamitische, joodse, boeddhistische en hindoeistische denominaties. Vanuit deze optiek wordt zwarte magie veelal geassociëerd met traditioneel satanisme.
  • Geen verbinding: zwarte en witte magie zijn beide vormen van magie, maar verschillen fundamenteel en worden op een andere manier uitgevoerd, ookal worden deels de zelfde resultaten nagestreefd. Deze houding vindt men het meest terug in fictie, waaronder in Harry Potter.
  • Gescheiden maar eender: zwarte en witte magie zijn identiek, het enige verschil bestaat uit hun einddoelen. Volgens deze opvatting kan een zelfde magische praktijk als zwart of wit geclassificeerd worden al nagelang het behaalde of beoogde resultaat. De meeste religies zijn deze overtuiging toegedaan, en ze verschijnt ook in fictie.

Zwarte magie is etymologisch ontstaan uit nekromantia (Grieks: necromancie, letterlijk: "doodswichelarij") dat abusievelijk als negromantia (letterlijk: "zwarte wichelarij") geschreven werd.

Witte magie, ook wel "zuivere magie" genoemd is een pure manier om met magie om te gaan. Magie is wit noch zwart, maar men noemt het zo om het te onderscheiden. Dus sommigen maken geen onderscheid in de magie.

Wiccans en heksen gebruiken geen zwarte magie, omdat zij zich aan de regels houden: alles komt in drievoud terug naar de persoon die het ritueel heeft uitgevoerd. Vroeger dacht men dat magie altijd slecht was en dat het was bedoeld om mensen pijn te doen. Nu is wicca een ware religie die wordt geaccepteerd in de samenleving, in die zin dat er geen vervolgingen meer plaatsvinden en er geen mensen meer worden beschuldigd van zwarte magie. Er zijn ook velen die niet in de scheiding van wit en zwart geloven, of zwart ontkent wit en vice versa. 

Magie is "het geloof dat bepaalde min of meer nauwkeurig omschreven handelingen, die al dan niet begeleid worden door spreuken, automatisch (met behulp van bovennatuurlijke, doorgaans niet gekende krachten) tot een gewenst gevolg zullen leiden. De krachten en machten die bij magie in het spel zijn, zijn van onpersoonlijke aard. Zij bewerken het door de mens gestelde doel, indien de vereiste handelingen correct worden uitgevoerd. (...)" (Winkler Prins in drie delen, Amsterdam/Brussel 1977)

De nauwkeurig omschreven handelingen kunnen onder andere dansen of lichamelijke oefeningen zijn. Het gebruik van hallucinerende middelen kan bij de uitvoering van magische handelingen soms ook een rol spelen. Sommige mensen beweren dat ze door het beoefenen van meditatie een verhoogde bewustzijnstoestand kunnen bereiken, de materie rechtstreeks denken te kunnen beïnvloeden zonder fysieke hulpmiddelen. In werkelijkheid zijn er dan veranderingen in het zenuwstelsel teweeggebracht.

Magie houdt zich bezig met gebeurtenissen, die geen aanwijsbare oorzaken hebben. Magie dient daarbij onderscheiden te worden van illusionisme en goochelen. Een gebeurtenis met een effect zonder waarneembare oorzaak kan namelijk ook het werk zijn van een illusionist/goochelaar, zoals een vrouw doormidden zagen of kaarten te laten verdwijnen en verschijnen. Dat zijn allemaal trucs. Magie is geen trucje meer. Dat kan niet d.m.v. de logica verklaard worden.

Over de hele wereld zijn vele volkeren bij wie magie een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven. Naast een medische functie heeft magie vaak ook een socialiserende, individualiserende en religieuze functie binnen samenlevingen.
Denk aan veel afrikaanse stammen en in azië waar veel aan magie wordt gedaan. Voodoo enzo.
 
Wichelarij is het verkrijgen van informatie door middel van bovennatuurlijke of niet wetenschappelijk aangetoonde middelen. Meestal gebeurt wichelen in de vorm van een of ander ritueel, zoals het lopen met een wichelroede, het berekenen van een horoscoop, enz.
 
Tarot is een set van 78 kaarten met symbolische afbeeldingen, afwijkend van de normale 52 speelkaarten. De set wordt veel gebruikt voor kaartleggen.
Tarotkaarten bestaat uit 56 kaarten die ookwel de kleine Arcana wordt genoemd; bestaande uit Staven (of stokken), bokalen (of kelken), zwaarden en pentakels (of pentagrammen) - waarvan elk veertien (getallen 1 t/m 10 plus schildknaap, ridder, koning en koningin). Daarnaast kent de Tarot ook de zogenaamde grote Arcana - 22 kaarten met een sterk archetypische afbeelding.
De definitie van tarot verschilt. Sommige groepen noemen het een studie waarbij iemands toekomst wordt bekeken aan de hand van een vraag. Dit behoort tot de occulte studies.
Anderen zeggen dat tarot een manier is om inzicht te krijgen in bepaalde problemen en vraagstukken.De populairste uitvoering (desk) is de Rider-Waite, die begin 20e eeuw is ontworpen. Veel cursussen en boeken nemen deze desk als basis. Ook de Alister Crowley-desk is erg populair.De meest bekende kaartleggingen zijn 'heden-verleden-toekomst' en het Keltisch Kruis, waarbij 10 kaarten worden gelegd die meer verklaren over de oorzaak en achtergronden van het vraagstuk/de situatie, de invloed van derden en (eventuele) ontwikkelingen in de toekomst.
Tarot lezen wordt steeds populairder, maar het vraagt veel studie, inzicht, kennis en ervaring eer men de kaarten en het verband tussen kaarten onderling in een legging kan interpreteren. Ook kan het van belang zijn om de persoon voor wie gelegd wordt enigszins te kennen.
Tarotkaarten worden vaak in verband gebracht met zigeuners (Roma), evenals gelijksoortige zaken als handlezen en het gebruik van een kristallen bol. Zigeuners zijn echter pas in de 20e eeuw gebruik gaan maken van tarotkaarten terwijl de oorsprong van de tarot getraceerd is tot in het 15e eeuwse Italië.
 
In de Bijbel staat duidelijk dat een christen daar niet in moet vermengen. Het komt niet van God, maar van de duistere macht. Satan en zijn demonen! Of het niet wit, zwart of pimpelpaars is, het is gevaarlijk. Al lijkt het zo onschuldig. Voor je het weet ben je in de ban van satan verstrikt. Dat besef je pas als je er van af wil komen.
Een mooi boek erover: Doreen Irvin - Van hekserij tot Christus.
 
Vergeet niet, met Christus alleen overwin je van de duistere magie... Satan geeft graag een kalm leven en een onbehouden eeuwigheid. God belooft geen kalme reis, maar een behouden thuiskomst!
 
Met bezetenheid wordt bedoeld dat iemand door de duivel is bezeten. De film The Exorcist gaat hierover, die overigens gebaseerd is op een waargebeurd verhaal.

Bezetenheid kan allerlei vormen omvatten. De zogeheten 'entiteit' die de persoon bezet, kan een demoon zijn. Dat een persoon wordt bezeten door de duivel zelf, is echter vaak onwaarschijnlijk aangezien het onwaarschijnlijk is dat de duivel zelf een lichaam zou willen bezetten, en de kracht van de duivel zou de bezetene vaak fataal zijn.

Het kan een geest zijn, die een persoon uitkiest met een zwakke wil. Een zwakke wil betekent dat ook een zwakke aura, en dat men dus makkelijk bezeten kan worden. Mensen met een sterke wil hebben sterke aura's. Bijvoorbeeld, een negatieve geest, die vroeger verslaafd was aan drugs, zoekt een slachtoffer uit dat ook verslaafd is aan drugs, zodat de geest zijn behoeftes toch nog kan laten vervullen.
 
 

Een demon (van het Griekse daimon, δαίμων; foutief ook wel demoon) wordt

Oorspronkelijk was daimon een meer neutraal Grieks woord voor afgod en een vertaling van het Hebreeuwse elilim dat vrij vertaald nul of niets betekent. Hiermee werd in het Oude Testament door de profeten die de afgoderij bestreden spottend aangegeven dat degenen die in aanbidding neervielen voor de elilim van 'steen, hout en metaal' eigenlijk 'niets' vereerden.
Dus het boedhisme en hindoeïsme wordt door een christen gezien als afgoderij.
 
In de Bijbel wordt verder meegedeeld dat demonen onder leiding staan van de satan of de duivel die als een soort opperdemon kan worden beschouwd. Eens waren zij engelen van God maar zij zijn onder de leiding van de satan (die toen ook nog een goede engel was) God ontrouw geworden en daarmee verworden tot boosaardige engelen.
 
Verder kent de Bijbel bepaalde demonen een zekere boze macht over volken en landen toe, de zogeheten boze geesten in de hemelse gewesten waarover de apostel Paulus in een van zijn brieven (Efeziërs hoofdstuk 6) spreekt en waarvan ook in het Bijbelboek Daniël (hoofdstuk 10) sprake is.
Achter de afgoden waarin allerlei volken geloven staan dan demonen waardoor er ook op dit 'niveau' een geestelijke strijd gaande is tussen God en Zijn goede engelen enerzijds en deze demonische engelen plus hun leider de satan anderzijds.

Volgens het Bijbelboek de Openbaring van Johannes zullen na de zogeheten eindtijd de demonen samen met hun leider satan en alle ongerechtvaardige mensen als eeuwige straf in een poel van vuur en zwavel terechtkomen. Dat is wanneer Jezus weer op deze aarde verschijnt.

Demonische gebondenheid en bezetenheid

Volgens de Bijbel kunnen mensen door demonen worden lastiggevallen; in ernstige gevallen kan het gaan om gebondenheid aan demonen en in nog ernstiger gevallen om bezetenheid, een of meer demonen wonen in dat geval in iemand. Dergelijke gebonden of bezeten mensen moeten dan in de kracht van de Heilige Geest en in Naam van Jezus Christus hiervan worden bevrijd.
Een demoon wordt opgevat als een 'gevallen engel', 'duivel', of 'boze of onreine geest'.
Aan welk soort wichelarij, occultisme, magie je ook doet, loop je het gevaar om bezeten te worden. Ontwijk heksen, paragnosten, mediums, toekomstvoorspellers, horoscopen, sterrenkundigen, en alles wat met wichelarij te maken heeft. Het is de macht van satan! En satan zal geen genade kennen na je dood! Jij liegt en bedriegt.
Zegt satan tegen een medium nog dat je lieftallige, overleden partner het goedmaakt, kan je overleden partner pijn lijden bij satans folteringen. Hij liegt, en bedriegt de mens zolang hij bestaat! Mensen, geloof het niet en ga het uit de weg... Roep Jezus aan! Hij kan je angsten, je pijn, je verwardheid, je verdriet sussen! Hij vertelt je de weg, de waarheid en heeft het eeuwige heerlijke leven!
 

 
pentagram, magisch symbool. Een omgekeerd pentagram is een symbool die satanisten gebruiken. In de magie wijzen de punten naar de vier elementen: water, vuur, lucht, aarde. Het vijfde punt verwijst naar de geest.
 
MAGIE MAAKT (UITEINDELIJK) NIET GELUKKIG!
SATAN BELOOFT VEEL, MAAR GEEFT NIETS! JEZUS HEEFT ALLES AL VOOR JOU GEGEVEN!

 

Hieronder een aantal Bijbelteksten om te laten zien hoe God het verwerpt:

2 Kron 33,6
Hij verbrandde zijn zonen als offer in het Hinnomdal en liet zich in met wolkenschouwerij, wichelarij, magie, geestenbezwering en waarzeggerij. Hij tergde de HEER door voortdurend te doen wat slecht is in zijn ogen.

Ja, hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal Ben-Hinnom en liet zich in met toekomstvoorspellingen, waarzeggerij en toverij, en stelde bezweerders van doden en van geesten aan. Hij deed veel, dat kwaad is in de ogen des HEREN en krenkte Hem daardoor.

Lev 19,26
Eet geen vlees waar nog bloed in zit. Laat je niet in met waarzeggerij en wolkenschouwerij. Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen.

Num 23,23
Voortekens lezen is Jakob vreemd, van waarzeggerij houdt Israël zich ver; God zelf spreekt tot Jakob, op zijn eigen tijd, God zelf zegt tegen Israël wat hij bewerken zal. want er bestaat geen bezwering tegen Jakob, noch waarzeggerij tegen Israël. Thans worde gezegd van Jakob en van Israël wat God doet:

2 Kon 17,17
Ze verbrandden hun zonen en dochters als offer, deden aan waarzeggerij en probeerden voortekens te lezen. Zo tergden ze de HEER door zich erop toe te leggen te doen wat slecht is in zijn ogen. Voorts hadden zij hun zonen en dochters door het vuur doen gaan, waarzeggerij en wichelarij gepleegd en zich verkocht om te doen wat kwaad is in de ogen des HEREN en Hem daardoor te krenken.

2 Kon 21,6
Hij verbrandde zijn zoon als offer en liet zich in met wolkenschouwerij, wichelarij, geestenbezwering en waarzeggerij. Hij tergde de HEER door voortdurend te doen wat slecht is in zijn ogen. Ja, hij deed zijn zoon door het vuur gaan, liet zich in met toverij en waarzeggerij, en stelde bezweerders van doden en van geesten aan. Hij deed veel, dat kwaad is in de ogen des HEREN, en krenkte Hem daardoor.

Sir 34,5

Waarzeggerij, wichelarij en dromen zijn bedrog, ze benauwen je als barensnood een vrouw.
God zegt duidelijk in Zijn Woord dat je je niet moet inlaten met occulte praktijken. Er bestaat dan ook geen goede occultist volgens Hem, want anders zal Hij het niet als verkeerd afwijzen. Dat zegt God uit liefde voor ons. Het schaadt ons meer dan we zullen beseffen ...
 
Zoekt God en ontdek het voor  uwzelf. Alleen bij Hem is geluk te vinden. Ware vrede komt van Hem.
 

 

Reacties

1347 op 20-03-2008 15:45
hoi,
 
Ik heb je artikel gelezen en vind het een goed artikel.
 
Momenteel ben ik bezig met het inrichten van de website www.WWJD.nl.
Mag dit artikel ook op mijn site geplaatst worden?
Uiteraard met jou als bronvermelding.
 
met vriendelijke groet,
Jan.
 
zhengwei op 22-11-2010 02:11
Or delving into significant estimate promotions in the first area with each of its divisions suffering comp declines and even the one performing best, abercrombie london itself, down 26 percent. In announcing the figures, management accepted that it would have to cut prices.
raoul schaay op 01-06-2011 23:23
ok mooi artikel allen jammer dat het niet hellemaal opjektief is
ok magie heeft veel leed gemaakt door de jaren heen doorramptoeristen die dachten het te kunnen
maar vergeet niet dat geloven veel meer dood en verderf heeft gezaai dan magie ooit gedaan heeft
daar bij komt dat religie je niks verbied of oplecht en allen de innerlijkekracht van je zelf laat zoeken
en wat ik nergens terug vind is dat er talloze geest/spoken/verscheiningen zijn geweest die geen beziting van een lichaam wilden nemen maar de persoon hielpen of raad gaven
daar zal zeker 70% het onbewusten een grote rol ingespeelt maar er blijven gevallen die niet te verklaren zijn zonder de inbreng van het bovennatuurlijke
en dan hebben we de meest bekendste magiers waar onder KONING SALOMON die een ring kreeg van god????
of pytagoras waar we nog steeds heel veel tedanken aanhebben
en dat zijn er nog maar 2
daar komt bij zonder de magiers zouden er ook geendoktoren of wetenschapers/uitvinder of filosofen zijn geweest
hoe wel die toch meestal een dooren in het oog van het vatikaan zijn
het zal geen wonder zijn dat ik geen geloof heb, en dat ik de riligie geloof
niet dat ik ritueelen doe of drankjes maak of geesten oproep
maar ik vind meer antworden in religie dan ooit een geloof kan geven
wantzeggen dat het de wil of de manier van god is iswel heel makelijk een antwoord vinden voor problemen
maar het gaat nu niet over mij
maar zegen dat iedereen die in wica of religie gelooft of doet bestempelen als satanshulpjes of slagtofers vind ik echttevergaan en verkeerd
wat dit artiekelis meer angst en haat zaaien dan mensen zal helpen jammer genoeg
en heeft niet iedereen het recht tegeloven en te doenwat hij zelf wil of het nu waar is of niet of hetgoed of slecht is voor hem,zo lang hij geen naaste schaad
 
moest dit toch even kwijt
 
 
 
 
 
christinne op 02-06-2011 13:10
Als we spreken over het onzichtbare is niets objectief.

Ik wil geen angst en haat zaaien. De Bijbel is Gods woord. Daarin zegt God duidelijk dat contact met de kwade machten, dode geesten, waarzeggerij leidt tot de dood. Lees de Bijbel maar. Het is niets dat wat van mij komt hoor. Magie brengt je meer schade als mens dan goeds, want het zijn krachten van de duisternis en niet van God. Ook al lijkt het nog zo mooi, het is gevaarlijk je hiermee in te laten.
Zie het als een waarschuwing en niet als een veroordeling. Het is God die via de Bijbel Zijn wil heeft geopenbaard en Zijn liefde die ons wil behoeden voor het kwaad. Zoek zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en je zult begrijpen dat magie je niets verder brengt, maar alleen de Heilige Geest, die van God komt en door het bloed van Zijn Zoon Jezus Christus kunnen wij werkelijk vinden wat we nodig hebben: liefde, leven en hemelse rust.
 
Natuurlijk mag ieder mens vrij geloven wat hij of zij wil. God wilde geen robots en heeft ons vrijheid in onze keuzes gegeven. Desalniettemin heeft dat veel leed berokkend in de wereld en nog!! Met of zonder religie of geloof, wij mensen maken een zootje. Nu is de maatschappij goddeloos en zonder geloof en zie wat een leed er nog op de wereld is! Moeten we God de schuld geven? Of is het dat we zonder God leven en ons laten inspireren door duistere machten? Is het Vaticaan puur Gods wil of zit er heel veel in van de mensen?
Je mag geloven dat magie geen kwaad kan, maar net zo min als iemand mag geloven dat het geen kwaad kan, mag ik dan ook niet geloven dat het wel kwaad kan? Zeker als ik dat heb gelezen in de Bijbel, wat ik niet als het mijne beschouw, maar als van de Schepper van deze wereld. Als ik in God geloof en Hij zegt dat magie je kwaad berokkend, ben ik een slecht mens als ik dat niet aan anderen vertel. Ik wil mijn naasten liefhebben, want God zegt hebben je naaste lief als jezelf en dus wil ik dat ieder mens van ellende wordt gespaard. Daarom schrijf ik, doe niet aan magie, het brengt je echt niet verder, zoek het bij de Heere, de God van Israel, Hij is de waarheid. Wat een ander mens ermee doet, is ieders eigen verantwoording, maar ik hoop dat een ieder Gods liefde vindt en Hem zoekt.
 
Fijn dat je vertelt wat op je hart ligt. Geen mens die aan magie doet doet een ander kwaad, maar zichzelf. Het is jouw ziel dan die je openstelt voor boze geesten. Je doet jezelf echt tekort als je het zoekt in deze dingen.

Haat mijn woorden niet, want ik haat ook jouw reactie niet waarin je anders denkt. Vrees mijn woorden niet, want als je het niet gelooft waarom zou je vrezen voor iets wat je toch niet gelooft?

Liefs
Robert op 21-07-2011 12:36
je artikel is interessant, maar verre van accuraat. de bijbel is nauwelijks gods woord te noemen, het is pas eeuwen na de dood van jezus geschreven door mensen en door het veelvuldig vertalen is er ook nog veel verloren gegaan. de christelijke kerk heeft zelf ook nogal wat agressie ten toon gespreid gedurende eeuwen helaas. ik respecteer jouw standpunt, maar het zou prettig zijn als dat andersom ook zou gebeuren. heksen en wicca zijn mensen die zich sterk verbonden voelen met de natuur, de seizoenen en vrij zijn om zelf aan hun rituelen vorm te geven. daarbij dragen ze zelf de verantwoordelijkheid hier voor en voor hun leven, want zoals je terecht opmerkt, alles komt in drievoud bij hen terug. overigens geloven ze niet in satan! wees gezegend!
christinne op 24-07-2011 09:43
Dat is ook het probleem, het niet erkennen van het bestaan van satan. 

De Bijbel is Gods Woord en heel bijzonder daarom. Vele schrijvers hebben er over een tijdsbestek van eeuwen aan gewerkt. Het is zeer verwonderlijk dat het boek zo samenhangend is, terwijl de schrijvers geen communicatie met elkaar kunnen hebben gehad! Dit kan alleen maar verklaard worden door goddelijke inspiratie. Je hebt wel een aantal boeken over de totstandkoming van de Bijbel, zelf heb ik me er erg in verdiept en ik was compleet verslagen over hoe dit boek zo een eenheid kon vormen terwijl de schrijvers honderden jaren van elkaar leefden! IIk zeg: doe hetzelfde en je zult het zelf ontdekken! Verwijzingen van het OT kloppen geheel naar het NT, heel bijzonder. Geen enkel boek is te meten aan de Bijbel. Zelf heb ik me beziggehouden met boekwetenschap en heb ik heel wat geleerd over beroemde boeken. Niks is te tippen aan de Bijbel, boek der boeken, niet alleen als christen maar ook als wetenschapper kun je dat alleen maar erkennen.  Daarbij is het niet waar dat na Jezus de gehele Bijbel tot stand is gekomen. Heel veel teksten zijn al veel eerder opgeschreven. Natuurlijk is het NT na Jezus' dood opgeschreven. Daarom juist is de samenhang des te bijzonder en de eenheid des te unieker! Hoe kan dat? De Bijbel is zo'n geheel, de profeten die al heel veel honderden jaren eerder hun profetieen opschreven, worden in het NT bevestigd en niet 1 fout is te ontdekken. Vele geleerden hebben gezocht naar tegenspraken, en tekstdelen die niet opelkaar aansluiten, maar ze moesten alleen maar beamen dat dit boek bijzonder  is, want het is zo samenhangend dat je alleen een Wijsheid achter kan zien. Wij mensen zijn niet zo slim hoor.

Hoe dan ook, mijn geloof is dat de Bijbel ons geschonken is met de inspiratie van de Heilige Geest, dit is het woord van Jahweh. Ik snap dat als je dit niet gelooft alles heel anders wordt benaderd in de wereld. Maar ik zeg, onderzoek het voor jezelf. Zoekt en gij zult vinden. Ik hoop dat je mag ontdekken dat Het Woord van God is, wat dat is een fantastische ontdekking!
De Bijbel is alles behalve achterhaald en oud nieuws. Als je het leest, zie je hoe toepasbaar het is op het leven van nu anno 2011. Heel veel profeten  wijzen op de eindtijd, en als je nu om je heen kijkt met alle natuurrampen en oorlogen en vreemde ziekten, schrik je van de actualiteit van de Bijbel. Jezus zegt als ik terugkom, zal ik dan nog geloof vinden op aarde en wie had dat 2000 jaar geleden kunnen bedenken dat met de groei van het christendom, het anker van de samenleving er weer zulke afvalligheid kon zijn ... We leven op brokstukken van het christelijk geloof, die steeds meer verbrijzelen, kerken lopen leeg en ondanks opwekkingen in Azie en Arabie, is het westen meer gericht op de eigen ik en de god in hunzelf, leven voor jezelf.
 
Maar je hebt zo gelijk. Christenen hebben in de geschiedenis zeker geen fijne rol gespeeld, zeker de Roomse Kerk heeft heel wat aangericht. Maar vergeet niet de goede dingen die zijn gebeurd. Mensen zien alleen het allerslechtste om zo God buiten hun leven te kunnen houden. Veroordeel God niet op de daden van zijn navolgers. Deze zijn mensen met gebreken, sommigen die zich christen noemden, maar het in wezen niet waren. Christenen die opereerde vanuit hun eigen wil, in plaatst van de wil van God, vervuld door de Geest. Veroordeel God niet op hun daden, want Hij is goed en het is jammer dat God de schuld altijd krijgt voor wat wij doen. God heeft géén enkele schuld aan de ellende in deze wereld. dit is de grootste misvatting. Wij mensen zijn daar schuldig aan. Waarom anders zijn de mensen zonder God nog net zo verdorven en slecht?
 
Zoekt God en je zult ervaren dat Hij leeft en je wilt leren kennen in Zijn leven. Dat hij goed is en van je houdt. Je zult ook zien dat er veel kwade machten zijn in deze wereld die ons willen vernietigen, mensen gebruiken voor hun doeleinden en dat alleen bij God ons doel en ware vrede te vinden is.
 
Ik respecteer jouw standpunt ook, maar ik kan niet zeggen dat waarzeggerij, horoscopen, wicca, e.d. geen kwaad berokkend ook al lijkt het nog zoveel goeds te brengen. Ik kan het niet zeggen, omdat God zegt dat het niet goed is. Ik zal niemand veroordelen die deze dingen doet, alleen waarschuwen, want ik weet dat God de waarheid spreekt en nooit voor niets voor iets waarschuwt. Hij heeft je lief!

Robert op 24-07-2011 10:56
Dank je voor je reactie Christinne! Je hebt gelijk, de stukken van het OT zijn veel ouder, ik bedoelde meer het NT. Naast het NT zijn er ook vele evangeliën die niet officieel erkend worden door de kerk. Maar niettemin heel authentiek zijn, wetenschappelijk onderzocht. 
Afgezien van alles kijk ik anders tegen dingen aan, al heb ik respect voor jouw geloof en inzicht. Trouwens ook voor die van anderen.
Het grootste verschil is misschien dat ik zelf de verantwoording heb voor mijn leven en dat ook graag draag. Zo blijf ik bij de les. Verder kijk ik voor goddelijke inspiratie naar het leven en wat ik daar in aangedragen krijg nu en niet naar wat anderen is aangedragen eeuwen geleden. Ik ben er van overtuigd dat die inspiratie rechtstreeks komt in elk tijdsgewricht en dat we gelukkig niet afhankelijk zijn van de geschiedenis van die van anderen. 
Daarin verschillen we van elkaar. Ik heb ook geen enkele behoefte om anderen te overtuigen. Een ieder heeft gelukkig de vrijheid het op zijn of haar eigen manier te beleven! Het vrij recht om te kiezen is immers ons geboorterecht!

christinne op 25-07-2011 09:28
Ok, dus je staat wel open voor het geestelijke en spirituele, maar zonder enige invloed van een ""vaste" religie.
Tja, ik geloof dat we niet begrijpen waar we nu zijn als we niet terugkijken. Dat is ook met de wetenschap. Wetenschappers van nu borduren voort op de wetenschap van hun voorgangers, want anders komen ze niet verder. Qua geloof kijk ik ook in het nu wat God mij aandraagt in het hier en nu en de toekomst, los van wat er is overgeleverd. Gods leiding is een actueel gebeuren in mijn leven. Maar ik geloof wel in de God van Israel, het Jodendom, maar dan erken ik Jezus als de beloofde Messias, terwijl de meeste orthodoxe Joden Hem nog verwachten (wat ook voorspeld is in de Bijbel dat Zijn volk Hem niet erkennen zal). Maar als ik zie dat de Joden zo worden vervolgd, vind ik dat vreselijk. Vroeger door de Egyptenaren, Romeinen, de Roomse Kerk, Nazi-Duitsland en nu door de Arabische wereld. Het antisemitisme is echter wel een bewijs voor het bestaan van het kwaad en God zegt ook in Zijn Woord, om Mijn naams wil zullen ze gehaat worden en dat is ook zo. Nog altijd!
En ja, ik snap dat ik overkom als overtuigen, maar wat ik niet wil is opleggen of afdwingen hoor, maar graag getuigen van wat mijn zon blijdschap en vrede geeft omdat ik een ander dat ook zo gun. Maar een mens kan alleen God leren kennen door zelf de tot inzicht te komen en zelf zijn hart te openen, opleggen is onzin. Wat je zegt, je hebt een eigen verantwoordelijkheid, dus moet je de ander ook die ruimte geven. Wat betreft met magie heb ik nare ervaringen met mensen die erin vastzaten, en die heel ongelukkig waren. Dan wil ik zo graag dat ze ook de liefdevolle God kennen die ik heb leren kennen. Maar ik snap dat het christelijk geloof nu wel wijdverbreid is. Iedereen weet er wel wat van. Dus als je als christen je mond opendoet, stuit je meteen op dat je irritant bent. Vaak hou ik ook mijn mond, want in dit tijdperk ben je met je christelijk geloof vaak ouderwets en intolerant. Als ik zeg dat ik niet met mijn man wilde samenwonen, maar trouwen, dan kijkt iedereen je aan alsof je wel spoort. Maar hoe weet je dan hoe het werkt? Je moet toch eerst proberen met samenwonen? Dan praat ik er wat omheen, want als ik zeg waar ik voor sta dan veroordeel ik ze (zo voelen ze dat, omdat zij wel eerst samenwonen). Lastig hoor.
Ik denk niet dat ik mezelf zo vrij voel om te kiezen bij de geboorte. Ik heb mijn ouders, het land, de financien niet gekozen waar ik kwam. Ik heb mijn uiterlijk niet gekozen. Ik heb de school waar ik heenging niet gekozen, mijn cultuur, mijn taal. Dat was er gewoon. De mensen die ik sprak en tegenkwam heb ik niet altijd gekozen. Maar toch inderdaad draag ik de verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven, en is mijn hart en ziel mijn eigendom. Goed een heel verhaal, maar geloof je  in een bepaalde spirituele kracht of God, of goden of doe je aan paranormale bezigheden? Geloof je in goed en kwaad, geloof je in demonen? Geloof je in engelen? Ik ben daar altijd heel benieuwd naar.
Ik geloofde trouwens ook niet altijd in de God van de Bijbel hoor. Jarenlang moest ik er niets van hebben.  Ik ben wel christelijk opgevoed, maar daar bleef het ook bij. Waarom was de islam geen waarheid, of Boeddha of gewoon lekker dood is dood. Alleen atheist kon ik niet worden. Ik ben heel wetenschappelijk onderlegd, en de wetenschap liet me zien dat het vaak voor meer vragen staat dan voor oplossingen. Het Verlichtingsdenken zie ik als een flop en Darwin heeft voor mij een theorie aangevoerd die alles behalve te bewijzen is. De afstammeling van een aap is netzomin een geloof als het scheppingsverhaal, dus overtuigen van het niet bestaan van God kon de wetenschap niet. Daarbij wist ik dat er meer was dan wat ik zag, een soort onzichtbare wereld, verder dan onze zintuigen reiken. Maar wat of welke God ik wist het niet... De Bijbel daar kon ik niks mee. Pas toen ik tot geloof kwam zag ik hoe bijzonder en waardevol het boek was en dat het me elke dag nog kan verrassen.
En nu ik God in mijn leven ken en weet wat Hij voor mij doet en heeft gedaan, dan denk ik, dit mag ik niet voor mezelf houden. Dan ben ik egoistisch. Ik wil zo graag dat anderen ook Hem leren kennen, wat Hij is ons bestaan ons doel ons leven. Als ik dan zie hoeveel mensen gebukt gaan onder depressies, eenzaamheid, drugs, drank, leegte, absurde seksverslavingen, woede, onvrede, partner ontrouw, zinloosheid, materialisme... oh dan denk ik, als ze nu eens God leerden kennen, dan zou hun leven zoveel meer vreugde en vrediger zijn! Ok, ik stop met schrijven, sorry voor de lange reply ;)
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl